Στατιστικά στοιχεία για την Πελοπόννησο

Γενικός Πίνακας στατιστικών στοιχείων για την Πελοπόννησο

Καταγράφεται ο αριθμός των πόλεων, των χωριών,  των κατοίκων, τα ιδιόκτητα και εθνικά κτήματα και δίδονται πληροφορίες για τις κυριότερες καλλιέργειες. Ο πίνακας συνοδεύεται από παρατηρήσεις σχετικά με τις δυσκολίες της στατιστικής έρευνας και αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησαν να συμπληρώσουν τα ατελή στοιχεία. Άγνωστης χρονολογίας.

Πηγή: Φάκελος: Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Κερκύρας, Αρχείο Ιωάννη Βαπτιστή Α. Θεοτόκη – Φ. 298 (έγγρ. 109 – 295), Έγγραφο 109 (Υποφακ. 9)  2 δφ., χειρόγραφα χ.χ.