Η διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου το 1828

Το ψήφισμα για τη διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου στις 13/4/1828

Στο κείμενο του ψηφίσματος που υπογράφεται από τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια αποτυπώνεται η νέα διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου, όπως προέκυψε από την Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Βάσει του ψηφίσματος, η Πελοπόννησος διαιρέθηκε σε 7 τμήματα, τα οποία προήλθαν από την ένωση επιμέρους επαρχιών.

Ἀριθ.1698
Ψήφισμα Ι΄.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐπειδὴ ἡ ἐν Τροιζῆνι Γ’ Ἐθνικὴ Συνέλευσις ἐγνώρισε τὴν ἀνάγκην τοὺ νὰ ὁροθετηθῇ καὶ νὰ διοργανισθῇ τὸ ἐσωτερικὸν τῆς Ἐπικρατείας, κατὰ τὸν προσφορώτερον ὡς πρὸς τὴν Δημόσιον Οἰκονομίαν τρόπον· καὶ

Ἐπειδὴ ἡ ἀνάγκη αὕτη γίνεται καθ’ ἑκάστην τόσον μᾶλλον ἐπαισθητή, καθ’ ὅσον ἡ Κυβέρνησις ἔχει χρείαν τῶν μέσων, δι’ ὧν νὰ δυνηθῶσιν οἱ κάτοικοι τῆς Ἐπικρατείας νὰ ἀπολαύσωσι τὰ καλὰ τὰ πηγάζοντα ἀπὸ τακτικὴν Δημόσιον Οἰκονομίαν·

Ἀκούσας καὶ τὴν γνώμην τοῦ Πανελληνίου, κατ’ αὑτὴν

Ψηφίζει.

Ἄρθρ. 1. Ἡ Πελοπόννησος περιλαμβάνει ἑπτὰ Τμήματα.

Τὸ Α΄, σύγκειται ἐκ τῶν επαρχιῶν τοῦ Ἄργους, τοῦ Ναυπλίου, του Κάτω Ναχαγιέ, καὶ τῆς Κορίνθου· φέρει δὲ ὄνομα Ἀργολίς.

Τὸ Β΄, ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν Καλαβρύτων, Βοστίτσης, καὶ Παλαιῶν Πατρῶν· φέρει δὲ ὄνομα Ἀχαΐα.

Τὸ Γ΄, ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν Γαστούνης καὶ Πύργου· φέρει δὲ ὄνομα Ἦλις.

Τὸ Δ΄, ἐκ τῶν τῆς σημερινῆς Ἀρκαδίας, τοῦ Νεοκάστρου, τῆς Μοθώνης, καὶ τῆς Κορώνης· φέρει δὲ ὄνομα Ἄνω Μεσσηνία.

Τὸ Ε΄, ἐκ τῶν τοῦ Νησίου, Καλαμάτας, Ἐμπλακίων, Ἀνδρούσης, Λεονταρίου, Μικρομάνης, καὶ ἐκ τῆς Δυτικῆς Μάνης· φέρει δὲ ὄνομα Κάτω Μεσσηνία.

Το Ϛ΄, ἐκ τῆς Ἀνατολικῆς Μάνης, Μονεμβασίας, Μιστρᾶ, καὶ Πραστοῦ· φέρει δὲ ὄνομα Λακωνία.

Το Ζ΄, ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν Φαναρίου, Καρυταίνης, Τριπολιτσᾶς, καὶ Ἁγίου Πέτρου· φέρει δὲ ὄνομα Ἀρκαδία.

[ακολουθεί η διοικητική διαίρεση των νησιών]

Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 13 Ἀπριλίου 1828.

Ὁ Κυβερνήτης
Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

Ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας
Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ.

Πηγή: Ἀνδρέας Μάμουκας, Τὰ Κατὰ τὴν Ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος, Τόμος ΙΑ΄,  Ἀθήνῃσιν, ἐκ τοῦ Βασιλικοῦ Τυπογραφείου, 1852, σ. 401-403.