Η διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου πριν την Επανάσταση

Sangiac ou Drapeau de Morée, divisé en cantons et capitaineries | Το σαντζάκι του Μοριά διαιρεμένο σε επαρχίες και καπετανάτα

Ο πίνακας αποτυπώνει τη διοικητική διαίρεση του σαντζακιού (οθωμανική διοικητική μονάδα) του Μοριά πριν την Επανάσταση, σύμφωνα με το Γάλλο περιηγητή Pouqueville. Παρατίθενται οι επαρχίες με τον αριθμό των οικισμών που υπάγονταν σε αυτές και καταγράφεται η εδαφική τους έκταση σε συνδυασμό με την αρχαία γεωγραφία της χερσονήσου.

Πηγή: François Charles Hugue Laurent Pouqueville, Voyage de la Grѐce, t. 4, Deuxiѐme Édition, Paris, Chez Firmin Didot Père et fils, 1826, σ. 342-344.