Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον πληθυσμό της Πελοποννήσου μετά την Επανάσταση

Ο πληθυσμός των επαρχιών της Πελοποννήσου μετά την Επανάσταση

Τα πληθυσμιακά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα που συλλέχθηκαν στα χρόνια του Καποδίστρια μπορούν να δώσουν μια αναδρομική εικόνα για τον πληθυσμό της Πελοποννήσου στο τέλος της Επανάστασης. Τα στοιχεία που εντοπίζονται στο φύλλο 15, της 10/6/1846, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αποτελούν την πρώτη επίσημη δημοσίευση αποτελεσμάτων συστηματικών καταγραφών πληθυσμού ανά νομούς και επαρχίες που πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό κράτος για τα έτη 1839-1844.

Πηγή: Φ.Ε.Κ. 15/10-6-1846.